privacy verklaring van workshops goochelen

Op het gebruik van deze website is de onderstaande privacy verklaring van de workshops goochelen van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u dan ook geacht kennis te hebben genomen van de privacy verklaring en deze te hebben aanvaard.

CONTACTGEGEVENS:

Studio 2 Stage | Michael Divano
Kronenland 1103
6605 RM Wijchen
Nederland
024-8454585 | 06-28984387
info@workshops-goochelen.nl
https://workshops-goochelen.nl

PERSOONGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Studio 2 Stage | Michael Divano verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

GEVOELIGE PERSOONGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@workshops-goochelen.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN:

Studio 2 Stage | Michael Divano verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolde
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Afhandelen van jouw betalingen
Studio 2 Stage | goochelaar Michael Divano verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Studio 2 Stage | Michael Divano gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

CRM-software, administratiesysteem op een beveiligde server in Nederland
Gmail, e-mail platform van Google
Strato Webmail, e-mail platform van Strato
Google Analytics, geanonimiseerde date over de bezoekers van deze website
Google Adwords, advertentieplatform van Google

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING:

Studio 2 Stage | Michael Divano neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen zijn door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio 2 Stage | Michael Divano) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:

Studio 2 Stage | Michael Divano bewaart uw persoonsgegevens tot verzoek op wijziging of verwijdering van deze gegevens.

Voor Google Analytics gebruik ik een bewaartermijn van 26 maanden ter verbetering van de gebruikerservaring op de website. De data die dan door Google Analytics wordt gebruikt is geanonimiseerd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:

Studio 2 Stage | Michael Divano bewaart uw persoonsgegevens tot verzoek op wijziging of verwijdering van deze gegevens.

Voor Google Analytics gebruik ik een bewaartermijn van 26 maanden ter verbetering van de gebruikerservaring op de website. De data die dan door Google Analytics wordt gebruikt is geanonimiseerd.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN:

https://workshops-goochelen.nl gebruikt alleen functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Studio 2 Stage | Michael Divano gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klik hier voor een toelichting

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio 2 Stage | Michael Divano en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@workshops-goochelen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Studio 2 Stage | Michael Divano wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:

Studio 2 Stage | Michael Divano neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarvoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via: info@workshops-goochelen.nl.

Studio 2 Stage | Michael Divano heeft dan ook de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

De computersystemen die door Studio 2 Stage | Michael Divano worden gebruikt zijn voorzien van de meest recente besturingssystemen, de meest recente software en de meest recente beveiligingssoftware.

Het back-up systeem wat gebruikt wordt door Studio 2 Stage | Michael Divano is in hoge mate beveiligd en staat onder eigen beheer, dus niet gedeeld met derden.

© 2023 Studio2Stage | DivanoMagic | KVK 60783699.

Sign van goochelaar Michael Divano

privacy verklaring van workshops goochelen